Monday, October 29, 2012

IT-opptur for Indias kasteløse/IT boom for India's Untouchables

 Rohit Kumar, young staff of PVCHR especially published, both in the printed as well as the web edition of the NORAD magazine Bistandsaktuelt. The article also described about PVCHR and its founder. Story by Hanne and Photo by Ken 

http://www.bistandsaktuelt.no/nyheter-og-reportasjer/arkiv-nyheter-og-reportasjer/it-opptur-for-indias-kastel%C3%B8se

IT-opptur for Indias kasteløse

I India har IT-teknologi og sosiale medier blitt en ny mulighet til sosial mobilitet og økonomisk utvikling for daliter – såkalte «kaste­løse». – IT gjør at vi kan ta høyere utdanning og jobbe uten å ha sosial og fysisk kontakt med andre mennesker, sier daliten Rohit Kumar. Av Hanne Eide Andersen, i India    Vi er i Benares, hinduenes hellige by nord i India. Utenfor er det glohett, men viftene snurrer og svaler det lille kontoret til menneskerettighetsorganisasjonen People’s Vigilante Committee on Human Rights (PVCHR). IT-medarbeiderne Rohit Kumar og Pradee Kumar jobber flittig foran hver sin dataskjerm. 
– I åttendeklasse fikk vi IT-fag på skolen. Familien min er fattig, og jeg så det som en mulighet til å lære noe jeg kunne begynne å tjene penger på tidlig. De siste fem årene har jeg jobbet nok til å bidra til familiens økonomi, forteller Rohit. 22-åringens neste mål er ingeniørutdanning. 
– Samtidig vil jeg fortsette å jobbe så jeg også kan gi mine tre yngre søsken høyere utdanning. Fetteren Pradee nikker. Han er 23 år og forsørger familiemedlemmer med lønnen fra menneskerettighetsorganisasjonen.

Diskriminering og overgrep

De er tilsynelatende to helt vanlige urbane, unge menn. Men de er også historien om en klassereise – og historien om hvordan ny teknologi baner veien for et oppgjør med det indiske kastesystemet. 
Med inntektene fra IT-arbeid er de begge i ferd med å løfte seg selv og familiene sine ut av fattigdom og opp i det lavere middelklassesjiktet i India. Både Rohit og Pradee er fra familier som er kasteløse, eller daliter som er det indiske navnet på de som er aller lavest på rangstigen i det tradisjonelle, indiske kastesystemet. 
Systemet ble formelt avskaffet i 1950, rett etter Indias uavhengighet, og i dag er daliter representert i alle samfunnslag. Statsminister Manmohan Singh har offisielt fordømt praksisen med «urørbarhet» og sammenlignet den med apartheid, og delstatsministeren Mayawati Kumari i Uttar Pradesh, delstaten Benares ligger i, er selv dalit. 
Men fremdeles praktiseres kastesystemet i mange deler av det indiske samfunnet. Både indiske menneskerettighetsorganisasjoner, FN, Human Rights Watch og Amnesty rapporterer om utstrakt diskriminering og overgrep begått mot mange av Indias mer enn 160 millioner daliter. Daglig meldes det i indiske aviser om nye tilfeller av trakassering, voldtekter, grov vold og drap på daliter, særlig på landsbygda. I byene er situasjonen litt bedre, men diskriminering i arbeidslivet er et stort problem også her.
– Kastesystemets regler for «urørbarhet» gjør at mange av høyere kaster vil unngå fysisk og sosial kontakt med daliter. Derfor kan det være veldig vanskelig å ta høyere utdanning og få jobb hvis du er dalit. For oss innebærer IT en enorm endring i valgmuligheter, sier Rohit.
– Det kan man både studere og jobbe med uten å være i så mye kontakt med andre.  

Bruker sosiale medier 

Menneskerettighetsorganisasjonen PVCHR er profilert i India og får støtte fra blant annet EU til sitt arbeid mot diskriminering og overgrep mot daliter. 
Leder Lenin Raghuvanshi, som selv kommer fra en velstående høykastefamilie, snakker med forakt om kastesystemet. 
– Dessverre har vi en lang vei å gå før det oppheves i praksis, sier Raghuvanshi. Han forteller hvordan stadig nye, marginaliserte grupper tar i bruk IT-teknologi og sosiale medier for å bedre sin sosiale og økonomiske status. I PVCHR oppfordrer og veileder de flere marginaliserte grupper til å fortelle sine egne og andres historier om diskriminering og forfølgelse gjennom sosiale medier. 
– IT er et utmerket redskap for aktivisme, og spesielt for daliter, urbefolkning, slumbeboere og andre marginaliserte grupper som vanligvis ikke har tilgang til formelle arenaer og media, sier Raguvanshi, og viser til at både internett, datamaskiner og mobiltelefoner er blitt svært billig i India. Human Rights Watch krevde nylig at indiske myndigheter gir bedre beskyttelse for dalit-aktivister, fordi mange blir forfulgt og truet på livet for sitt engasjement for de kasteløse. Lenin Ragunvanshi har selv opplevd det.
– Jeg blir trakassert og får drapstrusler hele tiden, sier han, og viser frem meldinger på mobiltelefonen. 
– Men jeg lar meg ikke skremme. Skulle jeg bli drept, vil dalit-saken få enda mer oppmerksomhet og myndighetene vil bli ansvarliggjort på en måte de helt sikkert ikke ønsker, sier han og trekker på skuldrene. 

Tror på forandring

Rohit og Pradeep mener at utviklingen er positiv i byene. 
– Her er det flere som ikke bryr seg om kaste, spesielt blant unge. Men det er også lettere å skjule hvilken kaste du kommer fra her, sier Rohit. På landsbygda er det verre. 
– Når vi besøker besteforeldrene våre i landsbyen utenfor Benares, opplever vi nedlatenhet fra høykastefolk. Folk er mer konservative på bygda. De er også mer misunnelige der, sier Rohit med et lite smil. De to lar seg ikke kue. 
– Disse folkene har dårlige holdninger. Men vi har økonomi og utdannelse, og vi tenker moderne, sier Pradeep.  Han tror at kastesystemet vil forsvinne også i praksis i løpet av de neste to-tre generasjonene.
– For bare få generasjoner siden var det mye som er helt vanlig i dag, som var utenkelig. India endrer seg raskt nå. Selv på landet er ting i endring. Barna som vokser opp i dag, vil ha mindre problemer enn det vi hadde. For hver generasjon får vi nye muligheter. Foreldrene våre hadde det vanskeligere og hadde færre muligheter enn oss. Våre barn vil få det enda bedre, sier han.

Utdannet, kasteløs og kvinne

Etter jobb drar Rohit hjem til huset han bor i sammen med foreldrene og tre søsken. Moren Sushita Devi (48) serverer kjeks, søte kaker, te og vann. Én etter en ramler søsknene Rahul (16), Mohit (14) og yngstejenta Khushboo (12) inn døra etter skoletid.
– Han var rampete i barndommen, beretter Sushita.
– Men nå er jeg veldig stolt av ham. Naboene våre sier til sine egne barn at «Rohit har fått det til i livet. Dere må gjøre som ham». Pionervirksomhet er ikke noe nytt i familien. Sushita fullførte videregående skole i en tid da det var svært uvanlig at kvinner generelt, og særlig daliter fikk utdanning.  
– Som barn hadde jeg mye problemer på grunn av diskriminering, forteller hun.
– Men moren min, som selv var yrkesaktiv store deler av livet sitt, jobbet hardt og sørget for at alle vi barna tok utdanning, selv om vi var fattige, forteller Sushita, som i mange år jobbet som kontormedarbeider i et forsikringsselskap. Hun husker oppstandelsen hjemme i landsbyen Bahariyabaad, 80 kilometer fra Benares, da hun fikk jobben.
– Det kom fremmede fra hele distriktet hjem til oss bare for å se på meg. En dalitkvinne med utdanning og jobb var en sensasjon, sier hun og ler.
Hos People’s Vigilante Committe on Human Rights er det naturlig nok ingen diskriminering av daliter. I arbeidslivet for øvrig kan det fremdeles være tungt. Daliten Jyoti Narayan (32) er utdannet IT-ingeniør og tobarnsfar. I flere år drev han en internettkafé i nabolaget i Benares med stor suksess.

Kundene svikter

– Det gikk veldig bra så lenge jeg var den eneste med denne kompetansen.Etter at det ble flere av høyere kaster som åpnet internettkaféer sluttet folk å komme. Nå går det veldig dårlig her, sier han. Jyoti har tatt seg deltidsjobb ved et lokalt universitet, men er ikke fornøyd med arbeidsmiljø og betingelser. 
– En annen lærer som er dalit og jeg blir frosset ut og mobbet av høykastene, sier han. 
– Normalt skulle utdanningen min ha gitt meg en stilling med mye høyere lønn. Men jeg møter fordommer veldig mange steder. Nå satser han på at oppussing og utvidelse av internettkaféen kan lokke folk til å se gjennom kastestatus og fordommer. 
– Det er vanskelig. Men det skjer en positiv utvikling og barna mine vil få det bedre enn meg, mener han.
Publisert: 24.10.2012


With the proceeds from the IT work is 22 years old Rohit Kumar (far right) about to lift his family up in India's middle class. In the picture is the mother Sushite Devi (48) in the middle, little sister Khushbo (12) to left, then lillerbror Mohit (14), middle brother Rahul (16).  Photo: Ken Opprann

In English by google translation:

IT boom for India's Untouchables

In India, IT technology and social media has become a new opportunity for social mobility and economic development of Dalits - known as "Untouchables." - IT enables us to pursue higher education and work without having social and physical contact with other people, says Dalit Rohit Kumar. Owned By Hanne Andersen in India

We are in Benares, Hindu holy city in northern India. Outside it is scalding hot, but the fans are spinning and swallows the small office to the human rights organization People's Vigilante Committee on Human Rights (PVCHR). IT employees Rohit Kumar and Kumar Pradee working diligently in front of each monitor. 
- In eighth grade we got IT subjects at school. My family is poor, and I saw it as an opportunity to learn something I could start making money early.The last five years I have worked enough to contribute to the family finances, says Rohit. 22-year-old's next goal is engineering. 
- While I will continue to work so I can also give my three younger siblings higher education.Cousin Pradee nods. He is 23 years old and dependent family members with a salary from the human rights organization.

Discrimination and harassment

They are apparently two ordinary urban, young men. But they are also the story of a class trip - and the story of how new technology paves the way for a settlement with the Indian caste system. 
With revenues from IT labor are both about to lift themselves and their families out of poverty and into the lower middle layer in India. Both Rohit and Pradee are from families who are Untouchables, or Dalits which is the Indian name for those who are very low on the ladder in the traditional Indian caste system. 
The system was formally abolished in 1950, shortly after India's independence, and today's Dalits represented in all walks of life. Prime Minister Manmohan Singh has officially condemned the practice of "urørbarhet" and compared it to apartheid, and State Minister Kumari Mayawati in Uttar Pradesh, the state of Benares is in, even Dalit. 
But still practiced caste system in many parts of the Indian society. The Indian human rights organizations, the UN, Human Rights Watch and Amnesty report widespread discrimination and abuse committed against many of India's more than 160 million Dalits. Daily reports in Indian newspapers about new cases of harassment, rape, aggravated assault and murder of Dalits, especially in rural areas.In the cities, the situation is slightly better, but discrimination in the workplace is a major issue here as well.
- Caste rules of "urørbarhet" means that many of the higher casts to avoid physical and social contact with Dalits. Therefore, it can be very difficult to pursue higher education and get a job if you are Dalit.For us, this means IT is an enormous change in the options, says Rohit.
- It can both study and work with without being in so much contact with others.  

Use social media 

The organization PVCHR are profiled in India and getting support from other EU for its work on discrimination and violence against Dalits. 
Director Lenin Raghuvanshi, who comes from a wealthy høykastefamilie, speaks with disdain about the caste system. 
- Unfortunately, we have a long way to go before it is repealed in practice, says Raghuvanshi. He tells how the ever new, marginalized groups make use of IT technology and social media to improve their social and economic status. In PVCHR encourage and guide the more marginalized communities to tell their own and others' stories of discrimination and persecution through social media. 
- IT is an excellent tool for activism, especially for Dalits, indigenous people, slum dwellers and other marginalized groups that usually do not have access to formal venues and media, says Raguvanshi, showing that both the internet, computers and mobile phones have become very cheap in India. Human Rights Watch recently demanded that the Indian authorities provide better protection for Dalit activists, because many people are being harassed and threatened with death for his commitment to the casteless. Lenin Ragunvanshi have even experienced it.
- I'm being harassed and getting death threats all the time, he says, and shows the messages on your mobile phone. 
- But I will not be intimidated. Should I be killed, the Dalit issue even more attention and the government will be accountable in a way they certainly do not want, he says, shrugging his shoulders. 

Belief in change

Rohit and Pradeep believes that the development is positive in the cities. 
- There are more people who do not care about caste, especially among young people. But it is also easier to hide the caste you are from here, says Rohit. In rural areas it is worse. 
- When we visit our grandparents in the village outside Benares, we find condescension from høykastefolk. People are more conservative on the village. They are also more jealous there, Rohit says with a small smile. The two will not be subdued. 
- These people have bad attitudes. But we have the economy and education, and we think modern, says Pradeep. He believes that the caste system will disappear in practice over the next two or three generations.
- Just a few generations ago it was much as is common today, that was unthinkable. India is changing rapidly now. Although the country things are changing. Children growing up today will have less problems than we had. For each generation, we get new opportunities. Our parents had it harder and had fewer opportunities than us. Our children will get even better, he says.

Educated, kastelo and woman

After work goes Rohit home to the house he lives in with his parents and three siblings. Mother Sushite Devi (48) serves biscuits, sweet cakes, tea and water. One by one tumbles siblings Rahul (16), Mohit (14) and youngest girl Khushboo (12) in the door after school.
- He was mischievous in his childhood, tells Sushite.
- But now I am very proud of him. The neighbors are saying to their children that "Rohit has made it in life. You have to do like him. " Pioneering business is nothing new in the family. Sushite completed high school at a time when it was very unusual for women in general, and especially the Dalits got education.  
- As a child I had a lot of problems because of discrimination, she said.
- But my mother, who was working most of his life, worked hard and made sure that we took the kids education, even though we were poor, says Sushite, who for many years worked as a clerk in an insurance company. She remembers the resurrection in the village Bahariyabaad, 80 miles from Benares, when she got the job.
- There were strangers from the district home to us just to look at me. A dalitkvinne with education and job was a sensation, she says, laughing.
At People's Vigilante committer on Human Rights, it is natural enough no discrimination against Dalits. In the workplace, the way it can still be difficult. Dalit Jyoti Narayan (32) is a computer engineer and father of two. For several years he ran an internet cafe in the neighborhood of Benares with great success.

Customers fail

- It went very well as long as I was the only one with this kompetansen.Etter that there were several fold higher that opened Internet cafes stopped people coming. Now it's very bad here, he says. Jyoti has taken part-time job at a local university, but is not happy with the working environment and conditions. 
- Another teacher who is Dalit and I being frozen out and bullied by the higher castes, he said. 
- Normally, my education have given me a position with much higher salaries. But I encounter prejudice very many places. Now he is focusing on the renovation and expansion of the internet cafe to entice people to see through fold status and prejudice. 
- It's hard. But it's a positive development, and my children will be better than me, he said.
Published: 24/10/2012
Saturday, October 27, 2012

Appeal to International Donor


In India,mind of caste is very deepen and biggest threat for rational thinking and inclusiveness. Edmund Burke rightly says, " In that Country the law of religion, the laws of the land, and the law of honour, are all united and consolidated in one, and bind a man eternally to the rule of what is called his caste." Mind of caste and its psychological behavior are biggest corruption or mother of corruption in India. Such as a staff of an international non-profit organization did not visit PVCHR,but provided report to his organization.Because he is against my reconciliation initiative. I appeal to to International donors to establish the standard and system in this context,so we should eliminate the new order of hegemony due to mind of caste and resources. Social change is against the philosophy of Hitler: The principle relied on absolute obedience of all subordinates to their superiors; thus he viewed the government structure as a pyramid, with himself—the infallible leader—at the apex http://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler

Friday, October 26, 2012

Response of Indian Government on appeal to repeal the Sedition Law

Shruti wrote a letter to Government of India on appeal of PUCL campaign as follows and received response from Ministry of Home and Ministry of Law coordination :

Colonial era sedition law contained in section 124 A of the Indian Penal Code, makes creating hatred or contempt for or disaffection towards the government established by Law in India, an act of sedition punishable with imprisonment for life, whether such disaffection, hatred or contempt is created by words spoken or written or by signs or visible representation. This section forms part of chapter VI of the Indian penal Code that deals with offences against the State, a passage that deals with serious offences including waging war against the State.
Section 124 A was introduced by the British Government in 1870 when the colonial government felt that such a draconian law was needed to suppress the freedom struggle. Some of the most famous sedition trails of 19th and early 20th centuries were those of Indian nationalist leaders including Tilak, Gandhi and Maulana Azad. All the repressive laws used by the British against the freedom struggle have been retained in Independent India, despite constitutional provisions mandating scrutiny.
Jawaharlal Nehrus views were totally against this provision when he said in 1951, Take again Section 124 (A) of the Indian Penal Code. Now so far as I am concerned that particular Section is highly objectionable and obnoxious and it should have no place both for practical and historical reasons, in any body of laws that one might pass. The sooner we get rid of it the better.
In fact, it is the constitutional right of every citizen to expose the misdeeds of the government he/she disapproves of and create disaffection and disloyalty among the people and work for throwing it out of power through democratic means of course without resorting to violence. Hence, the law is incompatible with democracy in which anybody who is dissatisfied with the government has the right to create disaffection against it and seek its removal at the next election. In fact, it is the legitimate right of every citizen to expose the misdeeds of the government it disapproves of, create disaffection and disloyalty among the people and work for throwing it out of power. Disloyalty to a government is different from disloyalty to the State. Of late this provision is being used by the State to suppress the peaceful peoples movements and Human Rights activists. Using sedition law to silence peaceful criticism is the hallmark of an oppressive government. The Indian parliament should immediately repeal this Colonial Era Sedition Law.http://www.change.org/en-IN/petitions/president-of-india-and-all-the-ministers-an-appeal-to-the-indian-parliament-to-repeal-the-sedition-law


Response of Indian Government on appealto repeal the Sedition Law

Wednesday, October 24, 2012

Interface with Different Stakeholders


We are glad to inform you that Peoples’ Vigilance Committee on Human Rights (PVCHR) in joint collaboration of Danish organization Rehabilitation and Research Centre (RCT) is going to organize Interface with Different Stakeholders on anti-torture processes on 27th November, 2012 from 11 am on wards in Hotel Radisson, Cantonment, Varanasi,UP in India.

Therefore we are inviting you in this interface for your appreciated intermediation in the case of torture. Kindly accept our invitation for making this program successful. Please confirm your esteem presence to lenin@pvchr.asia no later than second week of November for making further arrangement.

For more information about this program please contact to Ms. Shruti Nagvanshi on her mobile no. + 91-9935599330 and Ms. Shirin Shabana Khan on her email: shabana@pvchr.asia, mobile no: +91-9453155296


Thanking You


Sincerely Yours

(Lenin Raghuvanshi)

Executive Director

PVCHR

Gwangju Human Rights Award – 2007

Association of Cultural Harmony in Asia (ACHA) Star Peace Award – 2008

Director of ACHA - Since 2009

International Human Rights Award of Weimar (Germany) - 2010


Please see the event on facebook:

Tuesday, October 23, 2012

Urgent Appeal:भारत : अनुसूचित जनजाति के घसिया समुदाय के परिवार के भूखमरी के कारण डेढ वर्षीय चन्द्रशेखर व सात वर्षीय मन्दोदरी को कुपोषित होने के सन्दर्भ मे !

भारत : अनुसूचित जनजाति के घसिया समुदाय के परिवार के भूखमरी के कारण डेढ वर्षीय चन्द्रशेखर व  सात वर्षीय मन्दोदरी को कुपोषित होने के सन्दर्भ मे !
मुद्दे : कुपोषण, भूखमरी, घरेलू हिंसा, आजीविका व अस्तित्व की रक्षा और न्याय मे देरी !
16 अप्रैल, 2012
प्रिय मित्र,
मानवाधिकार जन निगरानी समिति ( PVCHR ), वाराणसी कार्यालय मे मदद के लिए आयी आदिवासी महिला बितनी अपने दो कुपोषित बच्चे चन्द्रशेखर व मन्दोदरी को fgeksXyksfcu 3-6 ¼HkkbZ&cgu½ की स्तर की स्थिति मे वाराणसी स्थित अस्पताल मे भर्ती कराये ! समिति ने अपनी देख रेख मे उचित ईलाज मे सहयोग करते हुए अस्पताल की खर्च और समिति के कार्यकर्ताओ ने रक्त दान किये ! दूसरी तरफ 03 सितम्बर, 2012 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार अयोग – नई दिल्ली, माननीय मुख्यमंत्री – उत्तर प्रदेश, जिलाधिकारी – सोनभद्र को विषयक – Ms<+ o’khZ; panz”ks[kj] otu 5 fdyks 600 xzke vfr xEHkhj dqiks’k.k xzLr ,oa lkr o’khZ; eanksnjh की fgeksXyksfcu स्तर 3-6 ¼HkkbZ&cgu½ lfgr ग्राम - jkSai घसिया बस्ती, ftyk - lksuHknz (उत्तर प्रदेश)fuoklh cPpksa ds lanHkZ esa आवेदन पत्र भेजा गया, लेकिन आज तक सरकार के तरफ से कोई कदम नही उठाया गया है !
भूखमरी से संघर्ष कर रही परिवार मे पुन: अचानक मन्दोदरी की स्थिति बिगड. जाने पर ईलाज हेतु 02 अक्टूबर, 2012 को वाराणसी स्थित प्राइवेट अस्पताल मे भर्ती करायी गयी ! जहा सप्ताह भर से ज्यादा दिनो तक ईलाज हुआ और खून की कमी होने पर खून चढाया गया ! स्थिति मे सुधार होने पर पीडित परिवार घर गयी, लेकिन पति द्वारा परित्यकता बितनी पर ही सारे बच्चे का लालन – पालन करने की जिम्मेदारी है, वही स्थानीय स्तर पर रोजगार और आजिवीका का कोई साधन नही होने के कारण मायूस है !  
प्रकरण विस्तार :
Ms<+ o’khZ; panz”ks[kj dk otu flQZ ikap fdyks N% lkS xzke है जो vfr xEHkhj dqiks’k.k dk f”kdkj gSA pUnz”ks[kj dk “kjhj dsoy gfM~M;ksa dk wy x;h gS] ,d vka[k esa lQsn f>Yyh iM+ x;h gSA pUnz”ks[kj dh lkr o’khZ; cM+h cgu eanksnjh Hkh xEHkhj dqiks’k.k dh f”kdkj gSA [kwu dh tk¡p esa mudk fgeksXyksfcu स्तर 3-6 gSA
pUnz”ks[kj vkSj eanksnjh dh ek¡ fcruh, mez - yxHkx 35 o’kZ, ग्राम – jkSai घसिया बस्ती, jkcVZ~lxat,  ftyk - lksuHknz ( mÙkj izns”k ) dh jgus okyh gSA fcruh vius cPpksa ds ikyu iks’k.k ds fy, dke feyus ij etnwjh djrh gS] tc dke ugh feyrk rc jkcVZ~lxat cktkj ds dkyksuh esa Hkh[k ekaxdj cPpksa dk isV Hkjrh gSA fcruh ds ifr f”kodqekj tc pUnz”ks[kj xHkZ esa Fkk rHkh mls NksM+dj xk¡o dh gh nwljh yM+dh ds ?kj esa mlds lkFk jgus yxk gS vkSj fcruh ls >xM+kdj viuh >ksiM+h ¼?kj½ Hkh fxjk fn;kA ftlds ckn fcruh etcwj gksdj vius o`) firk ds lkFk mudh >ksiM+h esa jg jgh gSA vaR;ksn; jk”ku dkMZ tks f”kodqekj ds uke ij gS mls Hkh f”kodqekj us lkr gtkj #i;s ij fxjoh j[k fn;k gSA fcruh dks f”kodqekj ls vkB ¼6 yM+ds ,oa 2 yM+fd;k¡½ cPpksa dk tUe gqvk] ysfdu xjhch vkSj iks’k.k ds vHkko esa 4 cPpksa ¼3 yM+ds ,oa 1 yM+dh½ dh e`R;q gks x;hA fcruh cgqr xjhch vkSj csclh eas vius cPpksa dks iwjk iks’k.k ugh ns ikrh] ftlls os xEHkhj dqiks’k.k xzLr gks x;s gSA fcruh rks muds cpus dh mEehn Hkh NksM+ pqdh FkhA
lcls NksVk csVk pUnz”ks[kj Hkh ekSr ds eq¡g ij [kM+k Fkk, ,sls esa ekuokf/kdkj tufuxjkuh lfefr, वाराणसी ds }kjk bu nksuksa cPpksa को 28 vxLr] 2012 dks fpfdRlh; tk¡p vkSj bykt okjk.klh ds ik.Ms;iqj fLFkr cky jksx fpfdRlky; - tSu gkWfLiVy esa djk;k x;kA MkDVj dh lykg ij eanksnjh dks 1 ;wfuV [kwu Hkh p<+k;k x;kA ftls lfefr ds Mk0 jktho flag us fn;kA pUnz”ks[kj Hkh fpfdRldh; fuxjkuh esa vLirky esa HkrhZ gSA
fofnr gks fd jkSai xzke ds ?kfl;k vkfnoklh dekZ u`R; ds dykdkj ifjokjksa esa igys Hkh xEHkhj dqiks’k.k ds dkj.k 18 cPpksa dh e`R;q gks x;h Fkh ! ftlds ckn ;gk¡ cPpksa dh ns[kHkky ds fy, vkaxuckM+h dsUnz lapkfyr gqbZ ysfdu vkaxuckM+h dk;ZdrhZ Hkh cPpksa dh t:jr ds vuqlkj iks’k.k ugh ns ikrhA dqN ifjokjksa ds ikl vUR;ksn; vkSj ch0ih0,y0 jk”ku dkMZ gS ysfdu mu ij miyC/k jk”ku eghus Hkj isV Hkjus ds fy, i;kZIr ugh gSA
vkftfodk ds fy, fu;fer lalk/ku ugh gksus ds dkj.k vk; dk tfj;k Hkh fu;fer ugh gSA ftlls bu ifjokjksa dks fcekjh esa bykt ds fy,] >ksiM+h मे पानी pwus (टपकने) ij mldh ejEer ds fy,] yM+dh dh “kknh vkfn ds fy, dtZ ysdj [kpZ laHkkyus dks etcwj gSaA jkSai xzke ds 90 ?kfl;k ifjokjksa esa 78 ifjokjksa us fdlh u fdlh cqfu;knh t:jr ds fy, dtZ fy;k gSA
बस्ती के vk/ks ls vf/kd 45 ifjokjksa us fcekjh esa bykt ds fy, dtZ fy;k gSA bu 45 ifjokjksa esa ls 6 ifjokj jk”ku dkMZ fxjoh j[kdj viuk ;k vius ifjokj ds lnL;ksa dk bykt djk jgs gSA bykt ds fy, yh x;h U;wure jde ,d gtkj ls yxHkx iPphl gtkj #i;s rd gSA fdUrq dtZ Hkh lkgwdkj ;k vU; fdlh ls rHkh feyrk gS tc dtZ ;k lwn pqdkus dh {kerk gks ;k dtZ ds cnys dksbZ ewY;oku oLrq fxjoh j[kh tk;A
iks’k.k ds vHkko esa ifjokj vf/kd chekj iM+rs gS vkSj fcekjh ls fuiVus ds fy, >ksykNki MkDVjksa ;k fQj >kM+&Qawd ij fuHkZj gSaA Vh0oh0] eysfj;k] VkbQkbM] lnhZ tqdke] ,fufe;k] Mk;fj;k vkfn tSlh fcekjh ,oa izlo ftudk ns[kHkky ,oa bykt ljdkjh vLirkyksa esa fu%”kqYd gSA LokLF; dehZ;ksa dh mnklhurk vkSj ykijokgh ds dkj.k bu fcekfj;ksa ds bykt ds fy, os nl izfr”kr C;kt ij dtZ ysrs gSA tcfd jkSai xzke ls ftyk la;qDr fpfdRlky; dsoy 1 fdeh0 dh nwjh ij gS vkSj ftyk eq[;ky; flQZ 2 fdeh0 ij fLFkr gSA
jkSai xzke esa pUnz”ks[kj vkSj eanksnjh tSls vkSj dbZ cPpsa gSa] ftUgsa le; jgrs iks’k.k vkSj LokLF; ns[kHkky lsok,a ugh feyh rks os Hkh vfr xEHkhj dqiks’k.k xzLr gksdj e`R;q dk f”kdkj gks ldrs gSaA vr% fuEu mik; vfoyEc fd;s tkus pkfg;s %&
1-     vfrxEHkhj voLFkk esa dqiks’k.k xzLr pUnz”ks[kj ,oa eanksnjh dh ek¡ fcruh iRuh f”kodqekj dks vfoyEc Hkw[k vkSj dqiks’k.k ls cpko ds fy, vkdfLed ikfjokfjd lgk;rk ,d gtkj #i;s ¼22 fnlEcj] 2004 eq[; lfpo ds funsZ”kkuqlkj½ fn;k tk,A
2-     loksZPp U;k;ky; ds eq0la0 196 PUCL cuke Hkkjr ljdkj ds vkns”kkuqlkj ,dy efgyk@ifjO;Drk efgyk dks vfoyEc vaR;ksn; jk”ku dkMZ fn;k tk,] ftlls mldk [kk| ladV ls cpko gks ldsA
3-         fcruh dk vkftfodk ds fy, tkWc dkMZ cukdj mldh ;ksX;rk {kerk vuqlkj dke fn;k tk,A ¼/;ku jgs fd fcruh dk lcls NksVk cPpk pUnz”ks[kj Ms<+ o’kZ dk gh gS mls ek¡ dh ns[kHkky fd vf/kd vko”;drk gSA½
4-     fcruh ds ifr f”kodqekj ij ?kjsyw efgyk fgalk dkuwu 2005 ds vuqlkj dkuwuh dk;Zokgh dh tk,A
5-     pUnz”ks[kj ,oa eanksnjh nksuks cPpksa dk Hkkstu vf/kdkj dks lqfuf”pr djus ds fy, ek¡ fcruh dks iz”kklu }kjk vfoyEc [kk|ku miyC/k djk;k tk,A
6-     jkSai xzke ds ?kfl;k ubZ cLrh esa lapkfyr vkaxuckM+h dsUnz ,oa bl cLrh ds fy, fu;qDr ,0,u0,e0 ds dk;ksZ dk ewY;kadu fd;k tk,A
7-     LokLF; foHkkx }kjk LokLF; dSEi yxkdj lHkh cPpksa] fd”kksfj;ksa ,oa 18 ls 45 o’kZ dh lHkh efgykvksa dk fo”ks’kK MkDVjksa }kjk LokLF; ijh{k.k fd;k tk,A
8-     jkSai xzke esa ubZ cLrh Vksys ds ?kfl;k vkfnoklh lHkh ifjokjksa dks jk”ku dkMZ ,oa vkokl ;kstuk ls lar`Ir fd;k tk,A
9-     vkftfodk ds ladV ls cpko ds fy, eujsxk esa ifjokjksa dks dke eqgS;k djk;k tk,A
सेवा मे,
        ………………..
        …………………..
        …………………..
विषय:- Ms<+ o’khZ; panz”ks[kj] otu 5 fdyks 600 xzke vfr xEHkhj dqiks’k.k xzLr ,oa lkr o’khZ; eanksnjh fgeksXyksfcu 3-6 ¼HkkbZ&cgu½ lfgr jkSai xzke] ftyk lksuHknz fuoklh cPpksa ds dqiks’k.k ds lanHkZ esa !
 पीड़ितों के नाम
1.    चन्द्रशेखर, उम्र – डेढ वर्ष, पुत्र – बितनी, पता ग्राम – रौप घसिया बस्ती, चुर्क मोड., राबर्टगंज, जिला – सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) – भारत !
2.    मन्दोदरी,  उम्र – 7 वर्ष, पुत्री - बितनी, पता ग्राम – रौप घसिया बस्ती, चुर्क मोड., राबर्टगंज, जिला – सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) – भारत !
3.    बितनी, पत्नी – शिवकुमार, पता ग्राम – रौप घसिया बस्ती, चुर्क मोड., राबर्टगंज, जिला – सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) – भारत !  
प्रिय सर / मैडम,
             Ms<+ o’khZ; panz”ks[kj dk otu flQZ ikap fdyks N% lkS xzke vfr xEHkhj dqiks’k.k dk f”kdkj gSA pUnz”ks[kj dk “kjhj dsoy gfM~M;ksa dk wy x;h gS] ,d vka[k esa lQsn f>Yyh iM+ x;h gSA pUnz”ks[kj dh lkr o’khZ; cM+h cgu eanksnjh Hkh xEHkhj dqiks’k.k dh f”kdkj gSA [kwu dh tk¡p esa mudk fgeksXyksfcu स्तर 3-6 gSA
pUnz”ks[kj vkSj eanksnjh dh ek¡ fcruh, mez - yxHkx 35 o’kZ ग्राम - jkSai घसिया बस्ती,  jkcVZ~lxat, ftyk - lksuHknz ( mÙkj izns”k )  dh jgus okyh gSA fcruh vius cPpksa ds ikyu iks’k.k ds fy, dke feyus ij etnwjh djrh gS] tc dke ugh feyrk rc jkcVZ~lxat cktkj ds dkyksuh esa Hkh[k ekaxdj cPpksa dk isV Hkjrh gSA fcruh ds ifr f”kodqekj tc pUnz”ks[kj xHkZ esa Fkk rHkh mls NksM+dj xk¡o dh gh nwljh yM+dh ds ?kj esa mlds lkFk jgus yxk gS vkSj fcruh ls >xM+kdj viuh >ksiM+h ¼?kj½ Hkh f”kodqekj us fxjk fn;kA ftlds ckn fcruh etcwj gksdj vius o`) firk ds lkFk mudh >ksiM+h esa jg jgh gSA vaR;ksn; jk”ku dkMZ tks f”kodqekj ds uke ij gS mls Hkh f”kodqekj us lkr gtkj #i;s ij fxjoh j[k fn;k gSA fcruh dks f”kodqekj ls vkB ¼6 yM+ds ,oa 2 yM+fd;k¡½ cPpksa dk tUe gqvk] ysfdu xjhch vkSj iks’k.k ds vHkko esa 4 cPpksa ¼3 yM+ds ,oa 1 yM+dh½ dh e`R;q gks x;hA fcruh cgqr xjhch vkSj csclh eas vius cPpksa dks iwjk iks’k.k ugh ns ikrh] ftlls os xEHkhj dqiks’k.k xzLr gks x;s gSA fcruh rks muds cpus dh mEehn Hkh NksM+ pqdh FkhA
lcls NksVk csVk pUnz”ks[kj Hkh ekSr ds eq¡g ij [kM+k Fkk ,sls esa ekuokf/kdkj tufuxjkuh lfefr ds }kjk bu nksuksa cPpksa dk 28 vxLr] 2012 dks fpfdRlh; tk¡p vkSj bykt okjk.klh ds ik.Ms;iqj fLFkr cky jksx fpfdRlky; tSu gkWfLiVy esa djk;k x;kA MkDVj dh lykg ij eanksnjh dks 1 ;wfuV [kwu Hkh p<+k;k x;kA ftls lfefr ds Mk0 jktho flag us fn;kA pUnz”ks[kj Hkh fpfdRldh; fuxjkuh esa vLirky esa HkrhZ gSA
fofnr gks fd jkSai xzke ds ?kfl;k vkfnoklh dekZ u`R; ds dykdkj ifjokjksa esa igys Hkh xEHkhj dqiks’k.k ds dkj.k 18 cPpksa dh e`R;q gks x;h Fkh ftlds ckn ;gk¡ cPpksa dh ns[kHkky ds fy, vkaxuckM+h dsUnz lapkfyr gqbZ ysfdu vkaxuckM+h dk;ZdrhZ Hkh cPpksa dh t:jr ds vuqlkj iks’k.k ugh ns ikrhA dqN ifjokjksa ds ikl vUR;ksn; vkSj ch0ih0,y0 jk”ku dkMZ gS ysfdu mu ij miyC/k jk”ku eghus Hkj isV Hkjus ds fy, i;kZIr ugh gSA
vkftfodk ds fy, fu;fer lalk/ku ugh gksus ds dkj.k vk; dk tfj;k Hkh fu;fer ugh gSA ftlls bu ifjokjksa dks fcekjh esa bykt ds fy,] >ksiM+h pwus ij mldh ejEer ds fy,] yM+dh dh “kknh vkfn ds fy, dtZ ysdj [kpZ laHkkyus dks etcwj gSaA jkSai xzke ds 90 ?kfl;k ifjokjksa esa 78 ifjokjksa us fdlh u fdlh cqfu;knh t:jr ds fy, dtZ fy;k gSA blesa ls vk/ks ls vf/kd 45 ifjokjksa us fcekjh esa bykt ds fy, dtZ fy;k gSA bu 45 ifjokjksa esa ls 6 ifjokj jk”ku dkMZ fxjoh j[kdj viuk ;k vius ifjokj ds lnL;ksa dk bykt djk jgs gSA bykt ds fy, yh x;h U;wure jde ,d gtkj ls yxHkx iPphl gtkj #i;s rd gSA fdUrq dtZ Hkh lkgwdkj ;k vU; fdlh ls rHkh feyrk gS tc dtZ ;k lwn pqdkus dh {kerk gks ;k dtZ ds cnys dksbZ ewY;oku oLrq fxjoh j[kh tk;A
iks’k.k ds vHkko esa ifjokj vf/kd chekj iM+rs gS vkSj fcekjh ls fuiVus ds fy, >ksykNki MkDVjksa ;k fQj >kM+&Qawd ij fuHkZj gSaA Vh0oh0] eysfj;k] VkbQkbM] lnhZ tqdke] ,fufe;k] Mk;fj;k vkfn tSlh fcekjh ,oa izlo ftudk ns[kHkky ,oa bykt ljdkjh vLirkyksa esa fu%”kqYd gSA LokLF; dehZ;ksa dh mnklhurk vkSj ykijokgh ds dkj.k bu fcekfj;ksa ds bykt ds fy, os nl izfr”kr C;kt ij dtZ ysrs gSA tcfd jkSai xzke ls ftyk la;qDr fpfdRlky; dsoy 1 fdeh0 dh nwjh ij gS vkSj ftyk eq[;ky; flQZ 2 fdeh0 ij fLFkr gSA
jkSai xzke esa pUnz”ks[kj vkSj eanksnjh tSls vkSj dbZ cPpsa gSa] ftUgsa le; jgrs iks’k.k vkSj LokLF; ns[kHkky lsok,a ugh feyh rks os Hkh vfr xEHkhj dqiks’k.k xzLr gksdj e`R;q dk f”kdkj gks ldrs gSaA vr% fuEu mik; vfoyEc fd;s tkus pkfg;s %&
1-     vfrxEHkhj voLFkk esa dqiks’k.k xzLr pUnz”ks[kj ,oa eanksnjh dh ek¡ fcruh iRuh f”kodqekj dks vfoyEc Hkw[k vkSj dqiks’k.k ls cpko ds fy, vkdfLed ikfjokfjd lgk;rk ,d gtkj #i;s ¼22 fnlEcj] 2004 eq[; lfpo ds funsZ”kkuqlkj½ fn;k tk,A
2-     loksZPp U;k;ky; ds eq0la0 196 PUCL cuke Hkkjr ljdkj ds vkns”kkuqlkj ,dy efgyk@ifjO;Drk efgyk dks vfoyEc vaR;ksn; jk”ku dkMZ fn;k tk,] ftlls mldk [kk| ladV ls cpko gks ldsA
3-         fcruh dk vkftfodk ds fy, tkWc dkMZ cukdj mldh ;ksX;rk {kerk vuqlkj dke fn;k tk,A ¼/;ku jgs fd fcruh dk lcls NksVk cPpk pUnz”ks[kj Ms<+ o’kZ dk gh gS mls ek¡ dh ns[kHkky fd vf/kd vko”;drk gSA½
4-     fcruh ds ifr f”kodqekj ij ?kjsyw efgyk fgalk dkuwu 2005 ds vuqlkj dkuwuh dk;Zokgh dh tk,A
5-     pUnz”ks[kj ,oa eanksnjh nksuks cPpksa dk Hkkstu vf/kdkj dks lqfuf”pr djus ds fy, ek¡ fcruh dks iz”kklu }kjk vfoyEc [kk|ku miyC/k djk;k tk,A
6-     jkSai xzke ds ?kfl;k ubZ cLrh esa lapkfyr vkaxuckM+h dsUnz ,oa bl cLrh ds fy, fu;qDr ,0,u0,e0 ds dk;ksZ dk ewY;kadu fd;k tk,A
7-     LokLF; foHkkx }kjk LokLF; dSEi yxkdj lHkh cPpksa] fd”kksfj;ksa ,oa 18 ls 45 o’kZ dh lHkh efgykvksa dk fo”ks’kK MkDVjksa }kjk LokLF; ijh{k.k fd;k tk,A
8-     jkSai xzke esa ubZ cLrh Vksys ds ?kfl;k vkfnoklh lHkh ifjokjksa dks jk”ku dkMZ ,oa vkokl ;kstuk ls lar`Ir fd;k tk,A
9-     vkftfodk ds ladV ls cpko ds fy, eujsxk esa ifjokjksa dks dke eqgS;k djk;k tk,A

विदित हो की भेजी गयी प्रार्थना – पत्र पर कार्यवाही नही होने पर दिनांक – 14/09/12 को जनसूचना के तहत जिलाधिकारी – सोनभद्र से सूचना मांगी गयी, जिसपर वहा से मुख्य चिकित्साधिकारी – सोनभद्र को हस्तांतरण कर दी गयी है, जिसकी सूचना 25 सितम्बर, 2012 को पत्रांक – 589 / ज0सू0लि0 / 2012, प्राप्त हुयी !
पुन: मन्दोदरी को दिनांक – 02/10/2012 को भर्ती होने और बितनी देवी के साथ शिवकुमार द्वारा मारपीट करना और अन्य दूसरी औरत के साथ रहने के सन्दर्भ मे 12/10/2012 को प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी – सोनभद्र को प्रार्थना पत्र भेंजा गया है !
पीडित जन रौप घसिया बस्ती के रहने वाले है जहा के 95% लोंग ने अपनी राशन कार्ड ईलाज, शादी – विवाह, भूख मिटाने के लिए गिरवी रख चुके है !  दूसरी तरफ बस्ती के आस – पास के इलाको को हर प्रकार की सरकारी कल्याणकारी योजनाओ से जोडा गया है ! हास्यपद स्थिति यही है कि जहा जरूरत है वहा किसी की नज़र नही पडती, जबकि ये घसिया लोंग अपनी कर्मा नृत्य के कारण पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 राजीव गान्धी के साथ भोज हेतु आमंत्रित किये गये थे और वर्तमान केन्द्रीय सरकार की अध्यक्षा और पूर्व प्रधानमंत्री के साथ भोजन किये ! हाल फिलहाल ही श्री राहुल गान्धी, महासचिव कांग्रेस पार्टी को हाथ से बनी बांस की टोपी पहनाकर मिर्जापुर आगमन पर स्वागत किये, लेकिन यह हूनर से भी परिवार की एक समय का भोजन नही जूट पा रहा है ! उल्टी आस – पास के सामंती, धन पशुओ व स्थानीय प्रशासन – पुलिस द्वारा समय समय पर उत्पीडित होते रहते है ! पुलिस द्वारा बस्ती पर सामूहिक आक्रमणरी की तरह हमला किया जाता है !  युवको को जान – बूझकर फर्जी मुकदमो मे फसाया गया है ! महिलाओ के साथ अश्लील व्यवहार की जाती है ! वहा से इन्हे उजाडने और जमीन पर कब्जा करने के कुचक्र कर दमनकारी नीति अपनायी जा रही है !
अत: आपसे अनुरोध है की उचित कानूनी कार्यवाही करते हुए पीडितो को चिकित्सीय सुविधा व सरकारी कल्याणकारी योजनाओ से जोडते हुए गरिमा के साथ जीवन जीने की अधिकार को सुनिश्चित कि जाए !
आपको धन्यवाद !
भवदीय


(डा0 लेनिन)
महासचिव
मानावाधिकार जन निगरानी समिति,
सा 4/2ए., दौलतपुर, वाराणसी – 221002.
उत्तर प्रदेश – भारत !
फोन न0. - +91-5422586688,
मोबाईल न0. - +91 – 9935599333.
बेबसाईट – www.pvchr.asia

पत्र भेजें :
1.    Hon’ble President,
President of India,
Rashtrapati Bhawan,
New Delhi – 110001,
India.
2.    Hon’ble Vice – President,
(Shri M. Hamid Ansari)
Vice President of Inda,
Vice president House,
6, Maulana Azad Road,
New Delhi – 110011,
India.
Tel - +91 – 11-23016422, 23016344.
Email – vpindia@nic.in
3.    The Registrar,
Supreme court of India,
Tilak marg, New Delhi – 110001 – India.
Tel -  +91-1123388922 – 24, 23388942 – 44,
Fax no. - +91-1123381508, 23381584,23384336 / 23384533 / 23384447.
4.    The prime minister,
Prime minister of India,
South block, Raisina hill,
New Delhi – 110011, India.
Tel - +91-1123012312,
Fax - +91-1123019545 / 23016857.
5.    The chairperson,
National Human Rights Commission,
Faridkot house, Copernicus Marg,
New Delhi – 110001, India.
Fax no. - +91-1123384863.
6.    The Chairperson,
National commission for Scheduled castes,
B-Wing, 5th floor, Lok Nayak Bhawan,
New Delhi – 110003.
7.    Hon’ble Chief justice,
High court, Uttar Pradesh,
1, Lal Bahadur Shastri marg, Allahabad,
Uttar Pradesh – India.
8.    The Chief Minister,
Chief Minister of Uttar Pradesh,
Lal Bahadur Shastri Bhawan,
Lucknow – 226001, Uttar Pradesh – India.